• Blat tou d’hivern amb gran capacitat de fillolat i secat ràpid
  • Alt potencial productiu sobretot en regs i secans frescals i semifrescals.
  • Molt bona tolerància a malalties, en especial a fusariosis, oidi, septoria i rovell groc.

Resultats de la varietat a diverses zones agroclimàtiques amb grans produccions: