Pibrac

Informació del producte

Blat tou d’hivern amb gran capacitat de fillolat i secat ràpid

Alt potencial productiu sobretot en regs i secans frescals i semifrescals.

Molt bona tolerància a malalties, en especial a fusariosis, oidi, septoria i rovell groc.

Resultats de la varietat a diverses zones agroclimàtiques amb grans produccions:

Pibrac

×